โครงการค่ายฤดูร้อน ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
24 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ระยะเวลา 2 สัปดาห์

ค่าเข้าร่วมโครงการ 118,000 บาท

ลักษณะของโครงการ

 • โครงการเรียนภาษา ศึกษาวัฒนธรรม และทัศนศึกษา ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ Tokyo Bridge Japanese Language School
 • เรียนพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
 • เรียนพับกระดาษ (Origami) / การจัดดอกไม้ (Ikebana) / การฝึกเขียนตัวอักษร (calligraphy) / เรียนรู้พิธีชงชา (Tea Ceremony)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัย ณ Ekimae Toyoko Inn Angareyama Hotel โดยจะ พัก 2-3 คน ต่อห้อง
 • นักเรียนจะได้รับใบเกียรติบัตร เมื่อจบโครงการ
 • โครงการฯ ดำเนินการในทุกกิจกรรม โดยเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก จะมีเจ้าหน้าที่ BWK หรือ อาจารย์อาสาสมัคร และวิทยากรชาวต่างชาติ คอยดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด ตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับอุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 10-24 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย
 3. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 4. มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้
 5. มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

  สมัครเข้าร่วมโครงการ

  Study Tours

  ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ