High School Exchange Programs

โครงการแลกเปลี่ยนฯ คืออะไร

โครงการแลกเปลี่ยนฯ คือการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศอุปถัมภ์ต่าง ๆ หรือ ที่เรียกว่า “โครงการยุวทูต” โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 –18 ปี 6 เดือน ณ วันที่ 1 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่นักเรียนเดินทางนักเรียนทุนฯ จะได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนในประเทศอุปถัมภ์ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ระยะเวลาประมาณ 9 – 10 เดือนนักเรียนทุนฯ จะเข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ถือสัญชาติอย่างถูกต้องขงประเทศอุปถัมภ์ หรือพักในหอพักที่มีความปลอดภัยสูง (เฉพาะบางประเทศ) นักเรียนทุนฯ สามารถนำผลการเรียนจากต่างประเทศ มาเทียบโอนชั้นเรียนในประเทศไทยได้ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครปีการศึกษา 2567/2568

 • นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
 • ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว)
  มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป
 • สอบได้เกรดเฉลี่ย 2.0 หรือเกรด C ขึ้นไป ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
  มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบข้อเขียนด้านภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ของทางโครงการ ฯ
 • สอบผ่านการสัมภาษณ์จากทางโครงการ ฯ และองค์กรอุปถัมภ์ (การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นตามกำหนด โดยองค์กรอุปถัมภ์ของประเทศต่าง ๆ)
 • สำหรับประเทศฝรั่งเศส นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส โดยจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส จากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ในระดับ DELF A1 ขึ้นไป หรือจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียน/สถาบันสอนภาษา ฯ มาอย่างน้อย 1 ปี และมีหลักฐานแสดงผลการเรียน
 • สำหรับประเทศญี่ปุ่น นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test (JLPT) ในระดับ N5 ขึ้นไป หรือ จะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน/สถาบันสอนภาษา ฯ มาอย่างน้อย 1 ปี และมีหลักฐานแสดงผลการเรียน
 • นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง (ไม่มีโรคประจำตัว)

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ BWK รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2567 – 2568 มีดังนี้

 1. เดือนสิงหาคม 2566 การปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 2. เดือนตุลาคม 2566 ค่ายเตรียมความพร้อมด้านภาษา คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร
  การจัดสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น) และ การจัดสอบ ELTIS TEST, JAPANESE TEST ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2566
 3. เดือนมีนาคม 2567 ปฐมนิเทศเพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 4. เดือนกรกฎาคม 2567 งานมอบเกียรติบัตรและค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนฯ ก่อนการเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAMS

American Public School (J-1)

American Public School (F-1)

Canada

New Zealand

France

Japan

สมัครเข้าร่วมโครงการ

High School Exchange Programs

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ