France

 • ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – มิถุนายน 2568
 • เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ฝรั่งเศส ตามแต่จะได้รับการจัดสรร
 • นักเรียนต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส มาอย่างน้อย 1 ปี หรือเรียนภาษาฝรั่งมาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง โดยมีจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือสถาบันสอนภาษา
 • นักเรียนจะต้องเข้าสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส A 1 Level Certificate from Alliance Francaise ภายในเดือนมิถุนายน 2567
ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ 1 ปีการศึกษา
405,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสมทบครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในต่างประเทศ
 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าจัดอบรม ปฐมนิเทศ และค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ค่าดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมสมทบไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ จำนวน 35,000 – 55,000 บาท โดยประมาณ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,000 บาท/เดือน โดยประมาณ
 • ค่าสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส
 • ค่าเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าเดินทางไปและกลับ ระหว่างสนามบินปารีสไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ เที่ยวละ 2,000 – 5,000 บาท โดยประมาณ
 • ค่าเข้าค่ายหรือเรียนภาษาเพิ่มเติม กรณีที่มีความจำเป็น

สมัครเข้าร่วมโครงการ

High School Exchange Programs

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ