Short Exchange Programs

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่นที่ 20

เมืองออกซฟอร์ดและเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (Oxford & London)

สอบได้ที่ 1 จ่ายเพียง 99,900 บาท 

  • ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 27 เมษายน 2567 (4 สัปดาห์)
  • พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอังกฤษ บ้านละ 2-3 คน
  • เรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา
  • ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมือง Oxford และ เมือง London
  • รับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 12-24 ปี

เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (Auckland)

สอบได้ที่ 1 จ่ายเพียง 89,900 บาท  

  • ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567 (3 สัปดาห์)
  • พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวนิวซีแลนด์ บ้านละ 2-3 คน
  • เรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา
  • ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมือง Auckland
  • รับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 14-18 ปี

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Short School Exchange Programs

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ