American Public School (J-1)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทโรงเรียนรัฐบาล

 • ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – มิถุนายน 2568
 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกัน
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • องค์กรอุปถัมภ์ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่นักเรียนทุน
 • นักเรียนจะถือวีซ่า J-1 (Exchange Visitor Visa)
ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ 1 ปีการศึกษา
360,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสมทบครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในต่างประเทศ
 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในประเทศไทย
 • ค่าจัดอบรม ปฐมนิเทศ และค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ค่าดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมสมทบไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าโครงการฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า/SEVIS/ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ/ค่าตั๋วเครื่องบิน (โดยประมาณ) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในงวดที่ 5
 • ค่าโครงการฯ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน เดือนละประมาณ 300 USD (ประมาณ 10,000 บาท)
 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณการไว้ที่ 55,000 บาท
  (รวมอยู่ในการชำระ งวดที่ 5)
 • หากราคาตั๋วเครื่องบิน ที่ชำระจริง ต่ำกว่า 55,000 บาท ทางโครงการจะทำการคืนเงินส่วนต่างคืนให้ท่านผู้ปกครอง
 • หากราคาตั๋วเครื่องบิน ที่ชำระจริง มากกว่า 55,000 บาท ทางโครงการขออนุญาตเก็บส่วนต่างเพิ่ม ตามจริง

สมัครเข้าร่วมโครงการ

High School Exchange Programs

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์