PROGRAMS

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

High School Exchange Programs

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Short Exchange Programs

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ระยะสั้น

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Work and Travel & Work and Study

โครงการฝึกทำงานและท่องเที่ยว

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Study Tours

โครงการทางการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนรู้และการเดินทางเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Application Forms

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Announcements

ประกาศผลสอบ