ABOUT BWK

BWK Brilliant Worldwide Knowledge

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มผู้ที่ได้รับประสบการณ์และพื้นฐานที่ดีทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับโอกาสในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและการได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ

BWK Activities

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

High School Exchange Programs

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Short Exchange Programs

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ระยะสั้น

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Work and Travel & Work and Study

โครงการฝึกทำงานและท่องเที่ยว

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Study Tours

โครงการทางการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนรู้และการเดินทางเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Application Forms

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษา

Announcements

ประกาศผลสอบ