New Zealand

 • ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม – เดือนธันวาคม 2568
 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์ ตามแต่จะได้รับการจัดสรรจากโรงเรียน
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียน Geraldine High School เมือง Canterbury หรือ โรงเรียน South Otago High School เมือง Balclutha

ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ 1 ปีการศึกษา
659,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสมทบครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในต่างประเทศ
 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในประเทศไทย
 • ค่าจัดอบรม ปฐมนิเทศ และค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ค่าดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมสมทบไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าโครงการฯ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า/ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ/ค่าตั๋วเครื่องบิน (โดยประมาณ) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในงวดที่ 5
 • ค่าโครงการฯ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน เดือนละประมาณ 500 NZD (ประมาณ 10,000 บาท)
 • ค่าโครงการฯ ไม่รวมค่าชุดนักเรียน 300 – 500 NZD
 • ค่าโครงการฯ ไม่รวมค่าตรวจร่างกาย เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ประมาณ 3,500 – 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ประเทศนิวซีแลนด์ประมาณการไว้ที่ 39,000 บาท (รวมอยู่ในการชำระ งวดที่ 5)
 • หากราคาตั๋วเครื่องบิน ที่ชำระจริง ต่ำกว่า 39,000 บาท ทางโครงการฯ จะคืนเงินส่วนต่างให้ท่านผู้ปกครอง
 • หากราคาตั๋วเครื่องบิน ที่ชำระจริง มากกว่า 39,000 บาท ทางโครงการฯ ขออนุญาตเก็บส่วนต่างเพิ่ม ตามจริง

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์