New Zealand

 • ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม – เดือนธันวาคม 2567
 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์ ตามแต่จะได้รับการจัดสรรจากโรงเรียน
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียน Geraldine High School เมือง Canterbury หรือ โรงเรียน South Otago High School เมือง Balclutha
ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ 1 ปีการศึกษา
695,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสมทบครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในต่างประเทศ
 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าจัดอบรม ปฐมนิเทศ และค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ค่าดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมสมทบไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ จำนวน 35,000 – 55,000 บาท โดยประมาณ
 • ค่าตรวจร่างการสำหรับการทำวีซ่า จำนวน 3,500 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประมาณ 12,000 – 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,000 บาท/เดือน โดยประมาณ
 • ค่าเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าค่ายหรือเรียนภาษาเพิ่มเติม กรณีที่มีความจำเป็น

สมัครเข้าร่วมโครงการ

High School Exchange Programs

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์