Japan

 • ระยะเวลาโครงการ ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2567 – เดือนกุมภาพันธ์ 2568 หรือ
  เดือน สิงหาคม 2567 – มิถุนายน 2568
 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น หรือหอพักนักเรียน ณ เมือง โตเกียว/ ฟุกุโอกะ/ นางาซากิ/ ซาเซโบะ/ โอกินาวา ฯลฯ ตามแต่จะได้รับการจัดสรรจากองค์กรอุปถัมภ์ (นักเรียนจะไม่สามารถเลือกเมืองได้)
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนใน โรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน ในประเทศญี่ปุ่น โดยองค์กรอุปถัมภ์จะเป็นผู้จัดสรรให้
ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สำหรับ 1 ปีการศึกษา
453,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสมทบครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในต่างประเทศ
 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าจัดอบรม ปฐมนิเทศ และค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ค่าดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมสมทบไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ จำนวน 35,000 – 55,000 บาท โดยประมาณ
 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประมาณ 10,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,000 บาท/เดือน โดยประมาณ
 • ค่าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 • ค่าประกันสุขภาพของแต่ละท้องถิ่น จำนวน 2,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่
 • ค่าเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าค่ายหรือเรียนภาษาเพิ่มเติม กรณีที่มีความจำเป็น

สมัครเข้าร่วมโครงการ

High School Exchange Programs

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ