Canada

 • ระยะเวลาโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – มิถุนายน 2568
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ประเทศแคนาดา
 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์
 • โครงการดำเนินการในรัฐ/เมือง ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ค่าธรรมเนียมสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สําหรับ 1 ปีการศึกษา
595,000 บาท

ค่าธรรมเนียมสมทบครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในต่างประเทศ
 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าจัดอบรม ปฐมนิเทศ และค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ค่าดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมสมทบไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ จำนวน 55,000 – 100,000 บาท โดยประมาณ
 • ค่าตรวจร่างการสำหรับการทำวีซ่า จำนวน 5,000 – 7,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน อาทิ ค่าโทรศัพท์
 • ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,000 บาท/เดือน โดยประมาณ
 • ค่าเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าค่ายหรือเรียนภาษาเพิ่มเติม กรณีที่มีความจำเป็น

สมัครเข้าร่วมโครงการ

High School Exchange Programs

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ