American Private School (F-1)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทโรงเรียนเอกชน

 • นักเรียนสามารถเลือกรัฐ/โรงเรียน ได้ในรายชื่อโรงเรียนภายใต้การประสานงานของ BWK
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐ ฯ
 • นักเรียนสามารถเลือกพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ หรืออยู่หอพักนักเรียนของโรงเรียน
 • นักเรียนจะถือวีซ่า F-1 (Student Visa)
ค่าร่วมโครงการสำหรับ 1 ปีการศึกษา เริ่มต้นที่ 650,000 บาท ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนและรัฐที่เลือก

ค่าธรรมเนียมสมทบครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในต่างประเทศ
 • ค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการในประเทศไทย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าดำเนินการ
 • ค่าธรรมเนียม SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าจัดอบรม ปฐมนิเทศ และค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ค่าดูแลช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดระยะเวลาโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมสมทบไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ จำนวน 55,000 – 100,000 บาท โดยประมาณ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,000 บาท/เดือน โดยประมาณ
 • ค่าเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าค่ายหรือเรียนภาษาเพิ่มเติม กรณีที่มีความจำเป็น

สมัครเข้าร่วมโครงการ

High School Exchange Programs

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ