ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

* คำนำหน้าชื่อ ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว

ข้อมูลเกิด

ข้อมูลพี่น้อง

ข้อมูลที่อย่ปัจจุบัน


ข้อมูลการศึกษา


*
English Program(EP)

Mini English Program(MEP)

ภาคปกติ

อื่นๆ

นักเรียน​เคย​สอบ​เข้าร่วมวม​โครงการ​ทุน​แลก​เปลี่ยน​เยาวชน​หรือ​ไม่
เคย

ไม่เคย

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา

ผู้ปกครอง(กรณีไมได้อยู่กับบิดา/มารดา)

สถานภาพการสมรสของบิดา/มารดา
สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่ เสียชีวิต

ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่
บิดา มารดา บิดาและมารดา ผู้ปกครอง
อื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

โครงการที่สมัคร

* 1. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 1 ปีการศึกษา
   (เปิดสอบเข้าโครงการฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – มีนาคม หรือจนกว่าทุนจะหมด)
   
โปรดระบุโครงการและประเทศที่ต้องการไปศึกษาต่อ
1. USA(J-1) 2. USA(F-1) 3. Canada 4. New Zealand
5. France 6. Japan 7. China 8. United Kingdom
9. Netherlands
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2

* 2. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย (ระยะสั้น 2 สัปดาห์) เดินทางเดือนตุลาคม

1. USA 2. UK 3. Australia
4. New Zealand 5. Canada 6. Japan
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2

* 3. โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย (ระยะสั้น 1 เดือน) เดินทางเดือนเมษายน

1. USA 2. UK 3. Australia
4. New Zealand 5. Canada 6. Japan
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2

รูปผู้สมัคร(ไฟล์รูปขนาดไม่เกิน 5Mb):

บัตรประจำตัวประชาขน(ไฟล์รูปขนาดไม่เกิน 5Mb):

ใบสลีปจ่ายเงิน(ไฟล์รูปขนาดไม่เกิน 5Mb):


ศูนย์สอบและสถานที่สอบ

หมายเหตุ *หากมีความประสงค์ต้องการสอบ ณ ศูนย์สอบต่างจังหวัด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที BWK เพื่อขอเบอร์ติดต่ออาจารย์ประสานงานในจังหวัดที่ท่านสะดวกสอบ โดยท่านสามารถ Print ใบสมัครและนำค่าสอบ 200 บาทไปชำระได้ที่อาจารย์ประสานงาน ณ ศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด
**อาจารย์ประสานงาน สามารถกำหนดวันสอบได้เอง ตามวันและเวลาที่สะดวก ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนเช็ควัน และเวลาสอบกับอาจารย์ประสานงานให้แน่นอนอีกครั้ง

นักเรียนทราบข่าวการรับสมัครนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจากแห่งใด
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน อาจารย์ เพื่อน รุ่นพ ญาติ
www.bwkinternational.com สื่ออินเตอร์เน็ต/โซเซียลเน็ตเวิร์ค